Thứ Ba, 05/12/2023

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý 8 (Áp suất trên một bề mặt)

Đề thi gồm 25 câu hỏi và được làm trong vòng 45 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Muốn tăng áp suất thì:

A.giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
B.giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
C.tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
D.tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Câu hỏi 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
B.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng trọng lực của tàu
C.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực ma sát giữa tàu và đường ray
D.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng cả ba lực trên.
Câu hỏi 3:

Niu tơn (N) là đơn vị của:

A.Áp lực.
B.Áp suất.
C.Năng lượng.
D.Quãng đường.
Câu hỏi 4:

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào:

A.phương của lực.
B.chiều của lực.
C.điểm đặt của lực.
D.độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép.
Câu hỏi 5:

Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

A.p = F/S
B.p = F.S
C.p = P/S
D.p = d.V
Câu hỏi 6:

Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên vật khác?

A.Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, tăng diện tích mặt bị ép.
B.Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép.
C.Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực tác dụng vào vật.
D.Vừa giảm áp lực tác dụng vào vật vừa tăng diện tích mặt bị ép.
Câu hỏi 7:

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:

A.Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B.Đơn vị của áp suất là N/m2.
C.Áp suất là độ lớn của áp lực trên một diện tích bị ép.
D.Đơn vị của áp lực là đơn vị của lực.
Câu hỏi 8:

Muốn giảm áp suất thì:

A.giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ
B.tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ
C.tăng diện tích mặt bị ép và giữ nguyên áp lực
D.giảm diện tích mặt bị ép và giữ nguyên áp lực
Câu hỏi 9:

Muốn giảm áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào?

A.Giảm áp lực lên diện tích bị ép.
B.Giảm diện tích bị ép.
C.Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép lên cùng một số lần.
D.Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
Câu hỏi 10:

Áp lực là:

A.Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B.Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C.Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
D.Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu hỏi 11:

Đơn vị đo áp suất là:

A.N/m2.
B.N/m3.
C.kg/m3.
D.N
Câu hỏi 12:

Đặt một bao gạo 60kg lên một ghết 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là:

A.p = 20000N/m2
B.p = 2000000N/m2
C.p = 200000N/m2
D.Là một giá trị khác
Câu hỏi 13:

Đơn vị của áp lực là:

A.N/m2
B.Pa
C.N
D.N/cm2
Câu hỏi 14:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B.

A.Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B
B.Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A
C.Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau
D.Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B
Câu hỏi 15:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp bốn lần diện tích lực tác dụng lên vật B.

A.Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B
B.Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A
C.Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau
D.Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật A
Câu hỏi 16:

Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì:

A.để giảm trọng lượng của tường xuống mặt đất
B.để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất
C.để tăng áp suất lên mặt đất
D.để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất
Câu hỏi 17:

Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực nào?

A.Lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
B.Trọng lực của tàu.
C.Lực ma sát giữa tàu và đường ray.
D.Cả 3 lực trên.
Câu hỏi 18:

Khi đóng đinh vào tường ta thường đóng mũi đinh vào tường mà không đóng mũ (tai) đinh vào? Tại sao vậy?

A.Đóng mũi đinh vào tường để tăng áp lực tác dụng nên đinh dễ vào hơn.
B.Mũi đinh có diện tích nhỏ nên với cùng áp lực thì có thể gây ra áp suất lớn nên đinh dễ vào hơn.
C.Mũ đinh có diện tích lớn nên áp lực nhỏ vì vậy đinh khó vào hơn.
D.Đóng mũi đinh vào tường là do thói quen còn đóng đầu nào cũng được.
Câu hỏi 19:

Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy?

A.Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.
B.Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.
C.Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.
D.Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn hơn.
Câu hỏi 20:

Vật thứ nhất có khối lượng m­­1 = 0,5kg, vật thứ hai có khối lượng 1kg. Hãy so sánh áp suất p1 và p2 của hai vật trên mặt sàn nằm ngang.

A.p1 = p2
B.p1 = 2p2
C.2p1 = p2
D.Không so sánh được.
Câu hỏi 21:

Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước?

A.Áp lực như nhau ở cả 6 mặt.
B.Mặt trên
C.Mặt dưới
D.Các mặt bên
Câu hỏi 22:

Một hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 10cm x 5cm được đặt trên bàn nằm ngang. Biết trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d = 2.104 N/m3. Áp suất lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.

A.pmax = 4000Pa; pmin = 1000Pa
B.pmax =10000Pa; pmin =2000Pa
C.pmax =4000Pa; pmin =1500Pa
D.pmax =10000Pa; pmin =5000Pa
Câu hỏi 23:

Một máy đánh ruộng có khối lượng 1 tấn, để máy chạy được trên nền đất ruộng thì áp suất máy tác dụng lên đất là 10.000 Pa. Hỏi diện tích 1 bánh của máy đánh phải tiếp xúc với ruộng là:

A.1m2
B.0,5m2
C.10000cm
D.10m2
Câu hỏi 24:

Biết thầy Giang có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất thầy Giang tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân

A.1Pa
B.2 Pa
C.10Pa
D.100.000Pa
Câu hỏi 25:

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp suất?

A.N/m2
B.Pa
C.N/m3
D.kPa
Nộp bài

Thông tin đề thi

Đề thi trắc nghiệm Vật Lý 8 (Áp suất trên một bề mặt)

25 câu đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 8 chủ đề Áp suất trên một bề mặt theo sách KNTT và Cuộc sống.

Đáp án của bạn

Tổng: 25 Câu hỏi
Thời gian: 45 phút

Thông tin cá nhân:

00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...