Thứ Sáu, 21/06/2024

Thông tin đề thi

Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 3 đề 3

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 có đáp án kèm theo là tài liệu được VnStorage sưu tầm, chọn lọc từ những bộ đề thi học sinh giỏi hay giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải các dạng bài tập Toán lớp 3.

Đáp án của bạn

Tổng: 12 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 3 đề 3

Đề thi gồm 12 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Tính giá trị biểu thức:

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 2:

Tính giá trị biểu thức:

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 3:

Tính giá trị biểu thức:

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 4:

Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860

A.45
B.42
C.43
D.46
Câu hỏi 5:

Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

A.1608 mét
B.513 mét
C.558 mét
D.858 mét
Câu hỏi 6:

Tính giá trị biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

A.58
B.49
C.59
D.48
Câu hỏi 7:

Tính giá trị biểu thức:

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 8:

Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 1/5 (một phần năm) số viên bi xanh bằng 1/3 (một phần ba) số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ?

A.9
B.45
C.27
D.54
Câu hỏi 9:

Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn Hoà nhận thấy 1/5 (một phần năm) số viên bi xanh bằng 1/3 (một phần ba) số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu xanh?

A.45
B.9
C.27
D.27
Câu hỏi 10:

Chọn đáp án đúng:

50m3mm = ____ mm

A.503mm
B.5300mm
C.5003mm
D.50003mm
Câu hỏi 11:

Đồng hồ dưới đang chỉ mấy giờ?

Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 3 đề 3
A.2 giờ kém 10 phút
B.10 giờ kém 10 phút
C.10 giờ 20 phút
D.10 giờ 10 phút
Câu hỏi 12:

Tìm X, biết:

(120 - 45) - 110 : X = 20 

Lưu ý: Chỉ điền số
Nộp bài
00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...