Thứ Năm, 23/05/2024

Đề ôn hè lớp 5 lên 6 (Đề 2) có đáp án

Đề thi gồm 10 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?

A.46 em
B.736 em
C.637 em
D.Cả A,B,C đều sai
Câu hỏi 2:

Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

A.2816
B.281,6
C.88
D.80
Câu hỏi 3:

Tìm Y, biết:

Y x 134 – Y x 24 – Y x 10 = 710000

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 4:

Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:

A.1,5 kg
B.0,2 yến
C.0,75 tạ
D.300 dag
Câu hỏi 5:

Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

A.48
B.4,8
C.54
D.Cả A,B,C đều sai
Câu hỏi 6:

Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số ấy bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.

A.486
B.328
C.362,0
D.Cả A,B,C đều sai
Câu hỏi 7:

Tính A, biết:

A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.

A.6870,24
B.4726,8
C.26482,716
D.Không có đáp án nào đúng
Câu hỏi 8:

Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

A.70
B.35
C.55
D.10
Câu hỏi 9:

Tích của hai số là 5037. Nếu giảm một trong hai số ấy đi 7 đơn vị thì tích sẽ giảm đi 483. Vậy số lớn trong hai số ấy là :

A.69
B.73
C.60
D.Cả A, B, C đều sai
Câu hỏi 10:

Hiệu của hai số là 1,4. Nếu gấp 5 lần số bị trừ và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 154,4. Vậy số bị trừ là:

A.36,85
B.38,25
C.Cả A,B,D đều sai.
D.153
Nộp bài

Thông tin đề thi

Đề ôn hè lớp 5 lên 6 (Đề 2) có đáp án

Đề ôn hè môn Toán do VnStorage sưu tầm nằm trong tuyển 4 đề ôn hè môn toán lớp 5 lên 6. Bộ đề vừa sức với học sinh lớp 5, ôn luyện lại kiến thức

Đáp án của bạn

Tổng: 10 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...